SMART INFRA in 16 thema’s

De ASTRIN visie op een duurzame SMART INFRA branche

SAMENSPEL SMART INFRA

Ter introductie van ASTRIN Smart Infra presenteert ASTRIN een speelkaartenstok. ASTRIN werkt met haar leden en partners aan verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid in de branche. Op deze speelkaarten staan 16 thema’s. Aan de hand van deze thema’s gaan we graag met u het gesprek aan.

De speelkaarten zijn niet alleen een ludieke wijze om ASTRIN te promoten. De speelkaarten symboliseren ook veel meer het samenspel en het plezier in de branche en een aantrekkelijke manier om diverse onderwerpen bespreekbaar te maken.

Speel met ons mee en bestel klik hier

Het Samenspel in 16 thema’s

 

Visie op ontwikkeling van mensen

1. Gekwalificeerde medewerkers

‘De kwaliteit van onze medewerkers is bepalend voor de kwaliteit van de infrastructuur’

astrin_samenspel_01HB
Montage personeel krijgt steeds sneller en meer te maken met nieuwe technieken. Als branche moeten we samen hard werken aan de ontwikkeling van de kwalificaties van onze medewerkers. Vanuit de ASTRIN smart city academy werken we als branche samen met opdrachtgevers en onderwijsinstellingen aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke opleidingen. Dit leidt tot hogere betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties en reductie van faalkosten.

2. Ontwikkelen soft skills

‘Soft skills als omgangsvormen en gesprekstechnieken zijn belangrijke onderdelen van de competenties van onze medewerkers.’

astrin_samenspel_02HV
Onze medewerkers staan net als onze techniek midden in de maatschappij. Als ze aan het werk zijn krijgen ze in toenemende mate te maken met mensen die tijdelijk overlast ondervinden. Het vraagt geduld en communicatievaardigheden om hier mee om te gaan. Iets waar in het onderwijs te weinig aandacht aan wordt besteed, pakken we binnen de ASTRIN smart city academy op.

3. ASTRIN erkende opleidingen

‘Opdrachtgevers die vragen om ASTRIN opleidingen , vragen om kwaliteit’

astrin_samenspel_03HH Waardering van (technisch/inhoudelijk) vakmanschap moet weer terug in de opdrachten.

Door focus op contractuele en financiële aspecten in projecten is de balans tussen inhoud en management uit evenwicht geraakt. Daardoor kunnen inhoudelijke professionals steeds minder goed met elkaar samenwerken waardoor de trots, het plezier en de waardering voor het vakmanschap afneemt.

Vanuit de ASTRIN smart city academy werken we als branche samen met opdrachtgevers en onderwijsinstellingen aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke opleidingen. Bij goed resultaat ontvangen de medewerkers een ASTRIN certificaat. Deze ASTRIN certificaten garanderen dat de medewerkers voldoen aan die competenties die nodig zijn om kwaliteit te leveren. Opdrachtgevers die vragen om de erkende opleidingen hebben daarmee uiteindelijk beter functionerende systemen en minder problemen.

4. Leven lang leren

‘Slimme infratechniek wordt aangelegd door slimme mensen’

astrin_samenspel_04HA Monteurs krijgen steeds sneller en meer te maken met nieuwe technieken. Als branche moeten we samen hard werken aan de ontwikkeling van de kwalificaties van onze medewerkers. Vanuit de ASTRIN smart city academy werken we als branche samen met opdrachtgevers en onderwijsinstellingen aan het ontwikkelen en verzorgen van specifieke opleidingen.

 

Visie op Smart Infra

5. Cyber security

‘Privacy en publieke veiligheid zijn belangrijkste voorwaarden voor het slagen van de smart infra transitie’

astrin_samenspel_05KB Een van de grootste uitdagingen van de komende jaren is cyber security. Nu steeds meer systemen met elkaar in contact staan, zijn veilige verbindingen noodzakelijk om veilig functioneren van de infrastructuur te garanderen. Met techniek en standaards is veel op te lossen, maar een grotere uitdaging zit in de gedachte en percepties van het grote publiek. Nu worden vaak ‘slimme omweggetjes’ gebruikt om mensen te laten participeren in oplossingen. Maar een samenleving met permanente controles en eindeloos beschikbare persoonlijke informatie is in Nederland waarschijnlijk niet acceptabel en ongewild. Mensen zullen steeds meer het gevoel krijgen controle over hun leven te verliezen. Maar wat is wel acceptabel? Hierin gaan technologische en sociale innovatie hand in hand. Iets waar we binnen ASTRIN ons bewust van zijn en actief op inzetten.

6. Functioneel specificeren

‘Functioneel specificeren levert meer innovatie en duurzame oplossingen op’

astrin_samenspel_06KV Er zijn nog steeds veel voorbeelden van tenders die niet functioneel uitgevraagd worden. Dat staat de ontwikkeling en toepassing van innovatieve oplossingen in de weg. Zeker gezien de snelheid van technologische ontwikkelingen op dit moment hebben veel wegbeheerders geen andere keus dan snel de technische kant van de zaak los te laten, en de oplossing echt aan de markt over te laten. Aanbesteders moeten gestuurd worden op het helder formuleren van het gewenste resultaat en het handhaven van de gemaakte afspraken, in plaats van het volschrijven van bestekken met wat de inspanning zouden moeten zijn. Functioneel specificeren levert meer innovatie, kansen voor nieuwe aanbieders en duurzame oplossingen op en daarop kan dan ook gegund worden. Dat lost tevens het probleem op waar sommige wegbeheerders zich nu mee geconfronteerd zien. Het jarenlang precies beschrijven van de technische wensen (wat vaak sterk verschilt per wegbeheerder) werkt op dit moment remmend op de vooruitgang. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst herhaalt, kunnen wegbeheerders beter beschrijven welk effect ze willen bereiken en niet hoe de systemen of apparaten eruit moeten zien. Oftewel alleen specificeren wat per se nodig is (de harde randvoorwaarden), daar een landelijke standaard over afspreken en deze handhaven. De rest kan aan de markt worden overgelaten. Dit is de enige manier om de kosten van de steeds sneller wijzigende technologie te verlagen. Bijkomend voordeel? Het risico ligt bij de partij die dat het beste in kan schatten: de leverancier van de technologie.

7. Protocol beheer openbare ruimte

‘Standaardisatie van systemen in de openbare ruimte leidt tot kostenreductie’

astrin_samenspel_07KH De infrastructuur wordt steeds slimmer ingezet. Informatie-uitwisseling kan alleen maar plaatsvinden als systemen elkaar begrijpen en verstaan. Daarom zet ASTRIN in op een bottom-up ontwikkelt data-communicatie-protocol voor het beheer van de openbare ruimte.

‘Informatie-uitwisseling kan alleen maar plaatsvinden als systemen elkaar begrijpen en verstaan’

Onze overtuiging is dat nieuwe ontwikkelingen voor technologie en systemen alleen kunnen slagen en versnellen als er een standaard is. Deze standaard biedt de basis voor koppelingen van systemen die nu nooit bij elkaar komen. Nieuwe business modellen voor beheer van de openbare ruimte krijgen de kans. Al jaren wordt er veel gepraat over de smart city. De modulair opgezette ‘ALiS protocol voor de Smart Infra’, zal zorgen voor daadwerkelijke realisatie van alle ideeën.

8. Interoperabiliteit

‘Interoperabiliteit is een voorwaarde voor een goed functionerende markt’

astrin_samenspel_08KA Tot op heden is er voor beheerders in de openbare ruimte een grote drempel als het gaat om aanschaf van smart city technologie: de kans op vendor lock in, is bijna onvermijdelijk. Pas als er een breed gedragen industrie standaard is waarop zowel aanbieders van beheerpakketten (software), als dienstverlener en leveranciers zijn aangesloten, kan marktwerking pas op een level playing field plaatsvinden. Overheden hebben dan de keus diensten en producten in te kopen zonder daarbij langdurig aan een leverancier gebonden te zijn. Verder kan een communicatie standaard data opleveren die ter beschikking kan worden gesteld aan makers van app’s voor allerlei consument gerichte informatie en diensten.

Vanuit de leveranciers is er tevens een groot belang. Pas als er een standaard is om alle smart city concepten ‘aan elkaar’ te koppelen en de drempel van een vendor lock in is weggenomen, zullen overheden pas echt breed gaan inkopen. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Zonder standaard zal de markt zich moeilijker gaan ontwikkelen en komen innovaties moeizamer op gang.

 

Visie op innoveren

9. Duurzame toekomst

‘We nemen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de beperkte draagkracht van onze planeet’

astrin_samenspel_09RB Een duurzame infrastructuur in aanleg, gebruik en beheer is geen keuze, maar een noodzaak.

We zoeken steeds optimale volhoudbare en innovatieve oplossingen voor veilige, slimme, efficiënte en betrouwbare technieken voor het realiseren van onze werken. Dit geldt voor zowel de gebruikte producten als de manier waarop we werken.

Ondanks de ambitie om 100% duurzaam in te kopen, is de praktijk bij de overheid weerbarstig. Extra inspanningen als de GreenDeal Duurzaam GWW, tonen aan dat interne organisaties bij de overheid nog lang niet altijd in staat zijn duurzaam in te kopen en te beheren. Ook is duurzaamheid nog maar beperkt doorgevoerd in aanbestedingsprocessen. Veel projecten worden nog op de laagste prijs gegund, onderscheidende duurzame EMVI-criteria zijn schaars en eenvoudige zaken als gunning aan partijen die een ISO 14001 certificaat of CO2-ladder hebben, worden te vaak niet toegepast. Daarnaast zou in aanbestedingen meer nadruk moeten worden gelegd op oplossingen die de gehele openbare ruimte en het gebruik daarvan als geheel kunnen verduurzamen. Denk aan dynamische openbare verlichting, dynamische groene golven, coöperatieve systemen en parkeerroute-informatiesystemen. Direct toepasbare oplossingen waar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt.

10. Innoveren is durven doen

‘Effectief innoveren vraagt om visie en samenwerking’

astrin_samenspel_10RV Er is lokaal veel belangstelling voor smart infra en smart city oplossingen. Veel gemeentes voeren een eigen innovatie agenda. ASTRIN pleit voor meer samenwerking tussen de verschillende gemeentes en ziet belang in een gezamenlijke innovatie-agenda. Dit bespaart veel maatschappelijke kosten, versnel het leervermogen en daarmee de ontwikkeling van Nederland als totaal.

ASTRIN pleit ervoor om ook regionale initiatieven structureel te benaderen vanuit de overkoepelende doelstellingen. Maar dan moeten er wel andere keuzes worden gemaakt én is het belangrijk om de nu vaak versnipperde projecten te clusteren en resultaten te delen.

11. Smart Infra, andere projectaanpak

‘De toename van slimme oplossingen vraagt een andere manier van denken en doen in de hele sector’

astrin_samenspel_11RH We sturen actief op de unieke kenmerken van informatievoorziening (kortere levensduur, sterke noodzaak tot standaardiseren inclusief het ontwikkelen van standaard bouwblokken, snellere ontwikkeling ten opzichte van civiele delen) door bijvoorbeeld aparte contracten of extra aandacht hiervoor in integrale contracten. We onderkennen daarmee het toenemend belang van de digitale / smart infrastructuur en ICT.

12. Denk, werk en leer in ketens

‘Intensieve ketensamenwerking is een noodzaak – niemand kan het nog alleen’

astrin_samenspel_12RA De toekomstige vraagstukken vragen steeds meer om het samenbrengen van specialistische kennis. Specialistische kennis is enerzijds verdeeld aanwezig in de keten, en anderzijds soms ook schaars of niet/beperkt beschikbaar (soms uit commerciële overwegingen). Mede via de snel vorderende digitalisering van onze werkprocessen en smart infra oplossingen werken we aan het ontwikkelen van onze samenwerkingscultuur waarin kennis delen, toepassen en innoveren de norm is.

 

Visie op samenwerken

13. Smart – verdienmodel

‘Betalen voor gebruik in plaats van bezit’

astrin_samenspel_13SB Smart Infra wordt gefinancierd met diensten, dat is de toekomst. Maar er zijn ook andere mogelijkheden om toekomst robuust en met een gezond verdienmodel een snelle ontwikkeling door te maken.

We willen een gezonde basis van toeleveranciers en producenten in de keten. Ketenpartners hebben een volwaardige plaats in de samenwerking en de samenwerkingsafspraken die we maken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer passen we overal in de keten op soortgelijke wijze toe.

Ook in de manier waarop onze infrastructuur wordt gebruikt zien we kansen voor nieuwe verdienmodellen. Beter benutten van de infrastructuur en een toekomstbestendig mobiliteitssysteem kunnen niet los gezien worden van het beprijzen van autogebruik. Zeker als door steeds zuinigere (en steeds meer elektrische) auto’s de inkomsten uit brandstofaccijnzen verminderen. Connecting Mobility biedt op dit vlak veel mogelijkheden. De verkeersindustrie kan technologie leveren om autogebruik op een specifiek baanvak en/of tijdstip te verrekenen. Nieuwe technieken maken het mogelijk snellere routes en doorstroming te beprijzen of automijden te belonen. In de landen om ons heen worden dergelijke systemen nu al ingevoerd. Het is niet de vraag óf dat in Nederland ook gaat gebeuren, maar wánneer dat gebeurt. Daarom is het zaak om nu te gaan werken aan een gedegen voorbereiding en om Europese standaarden op dit gebied te bepalen. Want geen gebruiker wil voor ieder land een ander systeem in zijn voertuig monteren.

14. Respectvolle verhoudingen

‘Cultuur verandering is lastiger dan technische innovatie’

astrin_samenspel_14SV Wellicht de lastigste opdracht voor de komende jaren is de cultuurverandering waar we voor staan. Soms lijkt de spanning tussen opdrachtgever en opdrachtnemer centraal te staan in plaats van het realiseren van een maatschappelijke opgave waartoe het werk dient. En dat in een tijd van toenemende burgerparticipatie en complexer wordende opgaven, waarbij ook de snelle technologische ontwikkelingen (met name in de ICT- en datawereld) hun invloed hebben. We voelen de noodzaak voor een andere cultuur in de bouwsector. Deze veranderingen vormen de rode draad in de Marktkvisie die door ASTRIN in samenwerking met diverse andere partijen is opgesteld. Een verandering die is gericht op samenwerking op basis van complementariteit. Vanuit gelijkwaardigheid in de relatie met respect voor ieders rol.

We creëren continu een setting voor een echte dialoog. We leven ons in en houden rekening met elkaars rol en positie. We handelen vanuit gelijkwaardigheid in de relatie. We zijn zuinig op de mensen die in onze sector (willen) werken.

Kernwoorden bij het nieuwe gedrag zijn: open, transparant, kwetsbaar, adaptief, lef, creativiteit, durf om over de schaduw van het eigen belang heen te stappen, netwerken, samenwerken en verbinden. Natuurlijk hoeft niet iedereen alles te kunnen, zolang we als collectief (teams, ketens) dit gedrag vertonen. Dit vraagt van de medewerkers het loslaten van ‘oud gedrag’ en aanleren van nieuwe competenties, daarnaast vraagt dit ook het investeren in nieuwe medewerkers.

15. Waar voor je geld

‘Goedkoop is duurkoop’

astrin_samenspel_15SH Wanneer iedereen een gezonde en verantwoorde boterham verdient, kunnen we kwaliteit leveren. We willen de belastingbetaler waar voor zijn geld geven. Nu en in de toekomst. We streven daarom naar waarde creatie en een significante reductie van transactie- en faalkosten. Om dit in de keten duurzaam te kunnen doen streven we naar een gezond verdienmodel op basis van toegevoegde waarde. Daarbij hoort dat we een eerlijke en verantwoorde prijs betaald krijgen en ook onze leveranciers op een zelfde wijze behandelen. Het inschrijven op projecten ‘onder de kostprijs’ is niet volhoudbaar en leidt enkel tot problemen.

Opdrachtgevers willen waar voor hun geld en leveranciers geld voor hun waar. Dit vraagt een   cultuur die een einde maakt aan de zogenoemde vechtcontracten. Want daar willen we nadrukkelijk van af. We hebben elkaar daarbij nodig. Dit vraagt om een goede samenwerking en gezonde   verhoudingen in de gehele keten van opdrachtgevers, mede-opdrachtgevers, marktpartijen en hun leveranciers.

16. Betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend

‘Smart infra slaagt door smart samenwerken’

astrin_samenspel_16SA Samenwerken is lang niet altijd eenvoudig. Zeker niet als er sprake is van verschillende belangen en verhoudingen. Willen we weer naar een branche waar kwaliteit voorop staat, innovatie de norm is en het leuk en aantrekkelijk is voor mensen om een carrière te ontwikkelen, dan moeten we beter samenwerken. Sturing op houding en gedrag ten faveure van het projectdoel of de opgave en intermenselijke aspecten en acceptatie van elkaars kwaliteiten en rollen spelen hierbij een belangrijke rol. We moeten elkaar vertrouwen en elkaar versterken. Daarvoor zijn heldere afspraken nodig. We investeren in het kennen van elkaars belangen, context en bijbehorende handelingsvrijheid als basis voor gerichte en succesvolle samenwerking. We kiezen een passende aanpak.