Nieuwe richting Stichting IVERA: “Bredere scope en slagvaardiger werken”

Naarmate het verkeerssysteem intelligenter wordt, worden ook aan Verkeersregelinstallaties (VRI’s) meer en andere eisen gesteld. Om sneller te kunnen inspelen op de ontwikkelingen, verbreedt Stichting IVERA haar scope en maakt de organisatie slagvaardiger. Dat is de kern van de eind juni vastgestelde toekomstvisie. “We hebben het ambitieniveau flink opgeschroefd.”

De kerntaak van de Stichting IVERA was tot nu toe helder: het beheren van het gelijknamige protocol, waarmee VRI’s ontsloten worden voor een verkeerscentrale. De snelle ontwikkelingen, met name op het gebied van coöperatieve techniek, waren voor de stichting reden om deze missie kritisch tegen het licht te houden. “Er zijn naast IVERA nog méér standaarden en protocollen die relevant zijn voor VRI’s”, aldus bestuurslid Herman van der Vliet (Imtech). “Als we echt een sprong willen maken met de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen, is het belangrijk om die in samenhang te beheren.” De stichting wil die taak graag op zich nemen. “Dus aan de ene kant willen we onze scope verbreden. Aan de andere kant blijven we duidelijk gefocust op de verkeersregelaar.”

Een bredere scope betekent ook dat er extra eisen aan de organisatie en governance van de stichting worden gesteld. “De kracht van de stichting is de directe link met de gebruikers via de Raad van Toezicht, waar wegbeheerders in vertegenwoordigd zijn. Maar als de scope breder wordt, moet ook de organisatie meegroeien. Zowel aan de kant van fabrikanten als van wegbeheerders.” De ambitie is volgens Van der Vliet om “meer te doen en sneller te werken. Dat vraagt om meer werkgroepen, het betrekken van meer stakeholders, maar ook dat alle betrokken partijen meer tijd investeren.” Om de dialoog met wegbeheerders en stakeholders te versterken, organiseert de stichting vanaf september ook tweemaandelijkse kenniscafés. “Zo kunnen we sneller en directer feedback van gebruikers ophalen.”

Kortom: het bestuur heeft het ambitieniveau van de stichting flink opgeschroefd. Dat moet ook, benadrukt Van der Vliet, want de ontwikkelingen op het gebied van met name coöperatieve mobiliteit gaan snel. “Op Europees niveau “werkt men hard aan standaardisering. Als stichting gaan we standaarden vertalen naar de Nederlandse situatie. Dit is nodig omdat we in Nederland veel geavanceerdere systemen hebben dan in het buitenland. We willen bestaande systemen graag behouden, maar dat vraagt wel om slimme oplossingen. Dankzij die Europese standaarden ontstaat voor Nederlandse leveranciers ook een interessante buitenlandse markt. Waarmee we meer schaalgrootte kunnen creëren, en dat kan weer tot snellere innovatie leiden.”

Download hier de toekomstvisie op doorontwikkeling van de Stichting Beheer IVERA Protocol