“Eerste toepassingen van datafusie al op korte termijn te verwachten”

Op 7 oktober 2014 zijn de resultaten van de Pilot Datafusie gepresenteerd op een door NDW georganiseerd symposium in Utrecht. De resultaten zijn ook gebundeld in een eindrapport. Een belangrijke conclusie uit de pilot is dat Floating Car Data (FCD, gegevens uit GPS en mobiele telefoons) meerwaarde bieden voor de monitoring van het wegverkeer vooral als ze gebruikt worden in combinatie met gegevens uit vaste meetlocaties, zoals detectielussen. Door FCD ontstaat meer inzicht in wat er gebeurt tussen de vaste meetlocaties, zoals het aangroeien en oplossen van files. De vaste meetlocaties blijven nodig om de verkeersintensiteit goed te kunnen bepalen, maar kunnen in aantal teruggebracht worden. De eerste toepassingen van datafusie van FCD en data van vaste meetlocaties zijn al op korte termijn te verwachten.

Pilot Datafusie

De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) heeft in samenwerking met DITCM Innovations een precompetitieve pilot georganiseerd om meer inzicht te krijgen in de rol van FCD en datafusie bij de inwinning van verkeersgegevens in de nabije toekomst. Belangrijke vragen hierbij zijn welke meerwaarde FCD en datafusie kunnen bieden en welk effect zij hebben op het aantal benodigde vaste meetlocaties, met name detectielussen.

Drie teams, met daarin 12 partijen, waren bereid te investeren in de pilot om zo te laten zien wat er op het vlak van FCD en datafusie mogelijk is.

De teams zijn als volgt samengesteld:

  • ARS T&TT en Here
  • Be-Mobile, Goudappel Coffeng, MAPtm en VORtech
  • CGI, TU Delft, Accenture, HP, Grontmij, SAS en Tomtom

Resultaten van de pilot

De deelnemende teams hebben voor verschillende scenario’s onderzocht welke kwaliteit van wegverkeersgegevens behaald kan worden door de inzet van FCD, data uit vaste meetlocaties en datafusie. Hierbij is de gefuseerde data vergeleken met de lusdata. De focus lag op gegevens over snelheden en intensiteiten. Er is gewerkt met een testlocatie rondom Delft met een selectie van meetlocaties op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet.

De pilot is in mei 2014 van start gegaan en heeft bij de deelnemende teams tot de volgende inzichten geleid:

  • FCD en datafusie kunnen goed ingezet worden voor het genereren van gegevens over snelheden. De inzet voor het bepalen van de verkeersintensiteiten is lastiger en hiervoor blijven vaste meetlocaties nodig, zij het minder in aantal dan in de huidige situatie.
  • Optredende patronen in het verkeersbeeld, zoals bij filegolven en incidenten, worden doorgaans goed in beeld gebracht door FCD. Dit geeft de operator in de verkeerscentrale aanvullende mogelijkheden om de actuele verkeerssituatie te monitoren en patronen te detecteren die met lussen minder zichtbaar zijn.
  • Het is aan te bevelen om de kwaliteit van met FCD en datafusie verkregen wegverkeersgegevens op een andere manier te beoordelen dan met de huidige NDW- kwaliteitscriteria, omdat kleine afwijkingen in de tijd grote verschillen tussen de gefuseerde data en de lusdata op kunnen leveren.
  • Een meerwaarde van wegverkeersgegevens op basis van FCD en datafusie is dat de visualisaties van deze gegevens een completer verkeersbeeld opleveren, wat ook inzicht biedt in de kwaliteit en plausibiliteit van de gegevens.
  • De teams hebben er vertrouwen in dat FCD en datafusie op  termijn op commerciële basis ingezet kunnen worden.
  • Precompetitief samenwerken is voor herhaling vatbaar.

Frits Brouwer, directeur NDW: “Ik ben  alle deelnemende partijen  dankbaar  voor hun gratis deelname aan de Pilot Datafusie en  ik beschouw de resultaten als een zeer belangrijke stap op weg naar de nieuwe aanbesteding van de inwinning van wegverkeersgegevens met een omvang van vele miljoenen euro’s, die volgend jaar door NDW zal plaatsvinden”. (Symposium Pilot Datafusie, 7 oktober 2014)

Het volledige rapport kunt u downloaden op www.ndw.nu

Bron: Persbericht NDW, 27 oktober 2014

Posted in: