De vereniging

ASTRIN | Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland

ASTRIN – van verkeer naar Smart Infra

ASTRIN is in 1995 opgericht als de brancheorganisatie en de belangenbehartiger van de verkeersindustrie. En nog altijd zijn de meeste leden actief in deze industrie.  We zien ook dat de verkeersindustrie verandert. De komst van zelfrijdende en ‘connected’ cars heeft grote consequenties. Wat te denken van een wegennet zonder verkeerslichten en verkeersborden, waar verkeersstromen worden gemanaged door IT systemen – systemen op afstand of systemen in auto’s. De branche en sector komt in beweging en verandert. Andere spelers, andere ketens en andere samenwerkingen. Verkeersindustrie staat niet op zich, maar is een deel van de infrastructuur in de openbare ruimte. Een onderdeel van een industrie die steeds meer zich richt op slimme oplossingen. Daarom is ASTRIN de branchevereniging van de Smart Infra. Onze leden leveren oplossingen voor: mobiliteit, openbare verlichting, riooltechnologie, tunnels- en sluizen en andere infrastructuur.

De leden van de vereniging zijn leveranciers in de Smart Infra industrie . Voor meer informatie over de organisatie, bestuur en werkgroepen klik hier.

Voor ASTRIN is Smart Infra:
Alle technologie die functionaliteit toevoegt voor de gebruiker en/of beheerder in de fysieke openbare ruimte

Ons bestaansrecht is het ondernemersklimaat

De vereniging ASTRIN vindt haar wortels in het creëren van een duurzaam gezond ondernemersklimaat. Dit geldt zowel in onderlinge wisselwerking als de wisselwerking met opdrachtgevers. Concrete thema’s hierbij zijn standaarden, risicobeheersing, omgang met aanbestedingen, aanvragen en samenwerking.

Onze waarden

  • praktisch, down–‐to–‐earth | vanuit onze herkomst
  • doortastend | gericht op ‘doen’, ‘aanpakken’ en ‘realiseren’
  • open | eerlijk, transparant, naar elkaar en de omgeving
  • verbindend | informeel, samenwerkend

 

We bewegen ons in een snel veranderende wereld. Wat nu feiten zijn, kunnen morgen achterhaald blijken. Deze situatie vraagt om flexibiliteit en behendigheid. Het past ons nu dingen te doen en steeds vooruit te kijken naar wat morgen nodig is.

 

Nederland slimmer en toegankelijker maken

 

In gesprek over verkeerstechniek

In gesprek over verkeerstechniek en smart infra

Om de bereikbaarheid in Nederland op een acceptabel niveau te brengen en te houden, zijn investeringen nodig in het aansturen en beïnvloeden van het verkeersaanbod en in het geven van verkeersinformatie. Voorts zijn inspanningen nodig om verkeersmanagementsystemen dynamischer te maken.

 

Inzet ASTRIN

ASTRIN voert overleg met wegbeheerders over de invulling van Professioneel Opdrachtgeverschap en inzet van (nieuwe) technologie en werkt aan standaardisatie. Zij informeert leden over wet- en regelgeving en publiceert Ledenbrieven. ASTRIN heeft een Liaison met Connekt ITSDITCM, Koning Willem I College en de ALiS Foundation.

Samen met opdrachtgevers en andere brancheorganisatie heeft ASTRIN de marktvisie ontwikkelt. Deze visie op een betere manier van samenwerking moet leiden tot een verbetering van de relaties, een vitale en duurzame sector. Meer over de marktvisie leert u op marktvisie.nu.

Ledenactiviteiten

Jaarlijks stelt ASTRIN een jaarkalender vast met activiteiten voor, door en met leden. Deze activiteiten bestaan uit bijvoorbeeld een nieuwjaarsreceptie, bedrijfsbezoeken, zomer barbecue, ledenvergaderingen, zeiltocht, golfwedstrijd, lezingen, beurzen en netwerkbijeenkomsten.

Onze partners