Project Versterking van de Smart Infra opleidingen

Duurzame versterking opleidingsinfrastructuur voor de Smart Infra Sector: ASTRIN Academy.

Onder deze titel gaat ASTRIN de komende jaren invulling geven aan de lang gekoesterde wens om de Smart Infra Opleidingen in Nederland te ontwikkelen tot erkende opleidingen. 

Aanleding

Al vele jaren merkt het bedrijfsleven in de Smart Infra sector dat er in toenemende mate behoefte is aan nieuwe kennis en vaardigheden. Een kloof die groeit door de snelle transitie naar Smart Infra in de Smart Cities.

De Rijksoverheid heeft zich samen met maatschappelijke partners gecommitteerd om groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse stedennetwerken te bevorderen. De laatste jaren worden steden leefbaarder en duurzamer gemaakt door de toepassing van slimme technologie en digitalisering. De kansen en mogelijkheden van Internet of Things (IoT) toepassingen worden daarbij ingezet voor stedelijk beheer en management van onder andere verlichting, energie, warmte, veiligheid en afval(water) in de publieke ruimte.  De technische complexiteit in de openbare ruimte neemt door deze ontwikkelingen met rasse schreden toe en daarmee ook het tekort aan op dit gebied goed geschoold technisch personeel.

Als brancheorganisatie voor de Smart Infra heeft ASTRIN bij haar leden in de sector gepeild in hoeverre de huidige opleidingen aansluiten bij de praktijkbehoefte die er is. Uit deze peiling blijkt dat er bovenop de huidige opleidingen behoefte is aan aanvullende opleidingsmodules gericht op de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden die Smart Industry biedt. Er is behoefte aan:

Bijscholingsmogelijkheden voor bestaande medewerkers

Aanpassing/uitbreiding van de huidige beschikbare opleidingsmodules in het regulier onderwijs, zodat de nieuwe instroom van medewerkers beter aansluiten op de huidige werkpraktijk.

Denk hierbij aan de uitbreiding van de huidige fundamentele kennis over elektrotechniek, civiele techniek en werktuigbouwkunde met kennis en vaardigheden op gebied van het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van sensornetwerken en het analyseren en interpreteren van de bijbehorende datastromen voor bijvoorbeeld voorspelbaar onderhoud.

Steeds meer infrastructurele zaken zijn uitgerust met sensoren en staan in verbinding met elkaar. Dergelijke netwerken moeten enerzijds gewoon ‘gemaakt’ worden. Anderzijds biedt de verzameling van deze data over het gebruik, de slijtage, etc. ongelooflijk veel kansen voor nieuwe toepassingen. Alleen de potentie van bijvoorbeeld voorspelbaar onderhoud (niet te vroeg, maar zeker ook niet te laat) is al heel groot. Om sensoren op de juiste plekken aan te kunnen brengen en de data goed te kunnen interpreteren is bovendien behoefte aan écht goede fundamentele kennis op gebied van elektrotechniek, civiele techniek en werktuigbouwkunde, zonder dat fundament is namelijk niemand in staat om iets zinnigs met de data te doen. Aanvullend op deze zaken is het een vakgebied in ontwikkeling, dat vraagt om vaardigheden als samenwerken en kennisdeling, waar ook extra aandacht naar uit moet gaan in de opleidingen.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

De betrokken partijen erkennen de problematiek en hebben zich gecommitteerd om samen de handen ineen te slaan en te werken aan een oplossing. Door het ontwikkelen van een duurzaam systeem voor permanente educatie, met de focus op de benodigde praktijkervaring door het realiseren van een leer- en ontwikkelorganisatie, maakt de Academy de branche toekomstbestendig.

ASTRIN heeft ervoor gekozen zoveel mogelijk aansluiting bij het reguliere onderwijs, en de daarbij behorende erkenningssytemen, te zoeken. Door de samenwerking tussen diverse marktpartijen uit de Smart Infra branche, kennisinstellingen, zoals Fontys en ROC Tilburg/NCVB Bedrijfsopleidingen, en ASTRIN, zal dit project bijdragen aan het oplossen van de kloof tussen de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Een intensieve samenwerking met aandacht voor zowel de nieuwe instroom van studenten als de werkenden.

Een leven lang leren

Doelstelling van de Academy

Het fundament van  ASTRIN Academy kenmerkt zich door zich te richten op ‘Een leven lang leren’ en doorlopende leerlijnen. Door het creëren van branche erkenning, en het ontwikkelen van modules op zowel MBO als HBO niveau, biedt het project mogelijkheden voor zowel het reguliere onderwijs als nascholing voor werkenden.

De ambities van de Academy kenmerken zich door een continue interactie met het MKB en het onderwijsveld. Hierdoor is er een structuur opgezet, waarbij kennisborging vanuit de sector en continuïteit worden gegarandeerd.

In een branche waarin technologie en toepassingsmogelijkheden op het gebied van Smart Infra nog volop in ontwikkeling zijn, maar wel onderdeel uit dienen te (gaan) maken van de huidige infrastructuren, ligt de kracht van de Academy in het voorzien van kennis en een succesvol ontwerp en onderhoud in de toekomst.

De verkorte doelstellingen van de Academy zijn:

  • Het realiseren van een leerontwikkelorganisatie;
  • Het realiseren van branche erkenning en register voor permanente educatie;
  • Ontwikkelen van Smart infra modules voor toepassing in regulier onderwijs en nascholing voor werkenden op HBO niveau door Fontys.
    In het kader van een leven lang leren worden passende leervormen ontwikkeld en gevalideerd die aansluiten bij werkenden;
  • Creëren van doorlopende leerlijnen. Het ontwikkelen van specifieke modules voor niveau 3 en 4 door ROC Tilburg, waardoor mensen zich kunnen specialiseren in Smart Infra en waarmee ze de benodigde basis creëren om de overstap te maken naar het HBO;
  • Het realiseren van het innovatieve Smart Infra Training & Innovation Lab zodat er een geschikte ontwerp en testomgeving ontstaat buiten de openbare ruimte.

Het Smart Infra Training & Innovation Lab

Het Training & Innovation Lab vormt een unieke locatie in Nederland waar marktpartijen state-of-the-art Smart Infra apparatuur aanbieden op het gebied van rioleringstechniek, openbare verlichting, verkeerstechniek en DC. Studenten kunnen hierdoor onder realistische omstandigheden experimenteren en opdrachten uitvoeren. In praktijksituaties is het vaak niet mogelijk om deze kennis en vaardigheden op te doen, omdat een eventuele fout al snel leidt tot economische schade en verstoringen. In het Training & Innovation Lab wordt een sfeer en cultuur gecreëerd waarin de nieuwe generatie whizzkids zich door aangesproken zullen voelen. Doordat de sector in transitie is, is het goed denkbaar dat studenten nieuwe verbanden kunnen leggen in de openbare ruimte en er vernieuwing tot stand kan komen.

Het Training & Innovation Lab wordt verder versterkt door de content die door de deelnemende bedrijven wordt ingebracht. Deze content is uniek en geeft een daadwerkelijke inkijk in de problemen die in praktijk worden opgelost. De Smart Infra modules bereiden dan ook studenten optimaal voor op de toekomstige arbeidsomstandigheden.

Online Open Course Opleidingen

Als onderdeel van het project worden Online Open Course Opleidingen ontwikkeld en aangeboden. Hierdoor kunnen studenten flexibel studeren op de tijden dat dit hen uitkomt. Ook wordt de content ook beschikbaar is voor opdrachtgevers in de sector. Op deze wijze vindt er een wisselwerking plaats tussen opdrachtgevers en marktpartijen, omdat de content toegepast kan worden in het opstellen van de aanbestedingen.

Daarnaast wordt kennisopbouw en -deling vanuit praktijksituaties mogelijk gemaakt. Casussen vanuit de werkomgeving worden live ingebracht door deelnemende bedrijven, waardoor studenten mee kunnen kijken en denken naar de mogelijke oplossingen. Op deze wijze ontstaat een directe verbinding tussen de praktijk en de leeromgeving.

Innovatieve leermethodieken worden hierbij ontwikkeld zoals het inzichtelijke maken van het functioneren van een Smart Infra component door middel van AR/VR-technologie. Deze technologie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de sensordata visueel te projecteren op het in bedrijf zijnde infrastructureel component.

En nu door…

ASTRIN zet zich in de komende periode in om de planning succesvol tot uitvoer te brengen. Houd de website in de gaten voor nieuws omtrent alle ontwikkelingen!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie

Meer weten of meedoen? mail of bel ons