Academy

Erkende vakopleidingen voor infratechniek in Smart Cities

De ASTRIN Smart City Academy

Aanleiding

De Associatie van bedrijven in Slimme Technologie voor Infrastructuur in Nederland | ASTRIN, constateert dat de complexiteit van de techniek in de infratechniek, verkeers- en mobiliteitsmarkt in snel tempo toeneemt. Tegelijk maakt ASTRIN zich zorgen over de teruglopende kwaliteit van het in de branche geleverde werk en toenemend aantal storingen. Steeds meer systemen krijgen uitgebreide functies en koppelingen tussen verschillende systemen groeien. Voor de leveranciers en installateurs in de inframarkt nemen de uitdagingen toe. Medewerkers dienen kennis te hebben van nieuwe technieken en systemen. Oude competenties volstaan niet meer. Een lange carrière en constante bijscholing is ook voor infratechnici een must om bij te blijven. ASTRIN constateert daarmee de noodzaak voor een specifiek actueel en op maat gesneden opleidingsaanbod voor de installateurs in de infratechniek.

Als infra techniek slimmer wordt, zullen ook monteurs slimmer moeten worden. Daarom zet ASTRIN in op ‘Leven lang leren’

Doelstelling – leven lang leren

De ASTRIN Smart City Academy voorziet in de behoefte van de leveranciers en installateurs in de (smart) infra technologiemarkt door het organiseren en verzorgen van erkende opleidingen en cursussen. Daarmee zorgen we voor  kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur nu en in de toekomst.

Voorbereiden voor de competenties van morgen

ASTRIN constateert de noodzaak voor een specifiek actueel en op maat gesneden opleidingsaanbod voor de installateurs in de smart infratechniek. Zowel voor nieuwe instroom als voor bijscholing van het huidige personeelsbestand. Zonder aanpassingen in het onderwijs voorzien we grote werkeloosheid zelfs voor jeugdigen. Door het inpassen van ICT in het huidige aanbod behouden de medewerkers in de branche hun baan en zijn schoolverlaters bekend met de laatste ontwikkelingen. De vraag is alleen nog wat en hoe?

Voor de leveranciers en installateurs in deze markt nemen de uitdagingen toe. Medewerkers dienen kennis te hebben van nieuwe technieken en systemen. Oude competenties volstaan niet meer. Constante bijscholing is ook voor technici in deze branche een must om bij te blijven. Tegelijk is het voor nieuwe instromers steeds moeilijker om het benodigde competentieniveau te bereiken.

Smart City monteursopleidingen

ASTRIN7-12-15 (9)

KWIC en ASTRIN tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op 7 december 2015, op haar 20e verjaardag zet ASTRIN een grote stap op het pad van opleidingen. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het realiseren van de samenwerking met Koning Willem I College. Nu deze samenwerking met ondertekening van de overeenkomst bekrachtigd is, gaan beide partners verder met de invulling van het onderwijsaanbod voor de branche. – lees meer

Commitment

De ASTRIN heeft de ambitie alle bedrijven in de achterban te betrekken. Bedrijven die nu een eigen bedrijfsschool hebben zouden door bundeling van krachten en aangevuld met kleinere bedrijven tegen lagere kosten een beter en vollediger cursusaanbod voor hun medewerkers kunnen aanbieden. Commitment vanuit de achterban is nodig om de ASTRIN Academy tot een succes te maken.

Door diverse partijen als b.v. de directie van Rijkwaterstaat en wegbeheerders georganiseerd binnen de IVER en IGOV, is duidelijk aangegeven dat er bij opdrachtgevers behoefte bestaat aan gekwalificeerd personeel. De bereidheid om deze gecertificeerde en gekwalificeerde medewerkers in aanbestedingen voor te schrijven, zou de kwaliteit van de werken aanzienlijk verbeteren. ASTRIN zal deze marktvertegenwoordigers nauw betrekken bij de ontwikkeling van de ASTRIN Academy en de opleidingen.

Hoe krijgen we smart in de infraopleidingen?

Op woensdag 18 mei ontvingen het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch en drie partnerpartijen, waaronder ASTRIN, een cheque van € 149.760,-. Het bedrag is bestemd voor drie onderwijsinnovatietrajecten rondom smart technologie, onder meer één op het gebied van Smart Infra.

Jeanette Noordijk, voorzitter CvB van het Koning Willem I College, opende de bijeenkomst. “We staan als opleider vaak met de rug naar de toekomst. We leiden op voor beroepen die binnen afzienbare tijd misschien helemaal niet meer bestaan. Het is dus zaak dat we onze 13.000 mbo-studenten nú al voorbereiden op beroepen van de toekomst. Vooral op het gebied van technologie, traffic, netwerken en op ‘automotive’ gebied. De samenwerking met deze drie partijen is daarin een belangrijke stap.” Naast ASTRIN werkt het Willem I College in twee andere projecten samen met Enexis en VOC (Vakopleiding Carrosserie).

Gertjan Eg gaf aan wat voor ASTRIN de aanleiding is geweest om de eerste aanvraag voor de subsidie op te stellen.

Wij zijn al een aantal jaren bezig met duurzame kwaliteitsverbetering in verkeerstechnieken, openbare verlichting en ontwikkeling van smart infra. Want onze wereld verandert snel. Onze branche ook. De belangrijkste ontwikkeling is de digitalisering. Waar niet eens zo lang geleden de verkeerstechniek nog veelal geregeld werd met een letterlijke druk op de knop, hebben we nu te maken met complexe ict-vraagstukken zoals smart mobility, sensortechniek, datacommunicatiestromen, smart cities enzovoort.

De bijeenkomst werd afgesloten met de feitelijke chequeoverhandiging, door wethouder Eric Logister van de gemeente ‘s-Hertogenbosch:

Om de banen van de toekomst te vinden en met goed onderwijs te kunnen ondersteunen, moet je niet alleen praten met innoverende instanties en partijen maar vooral ook doen!

Opleidingsprogramma

ASTRIN werkt aan de ontwikkeling van het opleidingsprogramma. Voor meer informatie